GRAFOSALE CZ GRAFOPARTNER GRAFOSALE SERVICE

Čištění suchým ledem

    
     V oblasti repasí tiskových strojů a dalších polygrafických zařízení rozlišujeme několik způsobů úprav. Jedním ze základních je Clean it and check it, spočívající nejenom v nahrazení poškozených části stroje, ale také v jejich kompletním vyčištění.

     Metod čištění povrchu jednotlivých částí může být celá řada. Patří mezi ně i čištění pomocí rozpouštědel a dalších chemikálií, jež mají za úkol narušit vrstvu nečistoty. Ta je posléze pomocí kartáčů či tkaniny odstraněna. I když jde v současnosti o způsob nejrozšířenější, můžeme se zde setkat s celou řadou nevýhod. Mezi ně patří především ekologická závadnost této technologie. Opomenout nesmíme ani zdlouhavost těchto postupů. V praxi to znamená, že čištění pomocí chemických přípravků se musí věnovat větší množství pracovníků a i přesto je práce na jednom zařízení záležitostí několika dnů. Čištění navíc představuje mnohdy kompletní rozebrání daného stroje, které samo o sobě může být časově velmi náročné. 

     Dalším způsobem čištění, který lze využívat v některých segmentech průmyslové výroby, je tryskání pískem. Problémem této technologie však je, že jde o destruktivní řešení, narušující povrch tryskaného materiálu, což je při čištění strojů nežádoucí. Proto se také tato technologie v oblasti repasí tiskových strojů a knihařských zařízení nevyskytuje. Kromě výše zmíněných metod existují i jiné, efektivnější postupy čištění, jež je možné aplikovat i při úpravě polygrafických strojů. Jednou z takových metod je i tryskání suchým ledem. Právě zařízením využívajícím této technologie se vybavila i společnost Grafosale service Český Těšín, která ve svém provozu nainstalovala systém Cryonomic CAB 52 od belgické firmy Artimpex N. V. Než se budeme zabývat samotným zařízením, podívejme se podrobněji na tuto metodu čištění.

Princip tryskání suchým ledem

     Suchý led je název pro pelety CO2, jež jsou tryskány na znečištěný povrch. Jde o malé částice CO2 zhruba o velikosti 3 x 3 mm, jež jsou zchlazeny na teplotu -78 °C. Na povrch materiálu jsou pak dopravovány spolu se stlačeným vzduchem. Při jejich dopadu dojde k reakci, při níž se pelety přemění na plynný oxid uhličitý, čímž nastává sedmisetnásobné zvětšení jejich objemu, což má za následek narušení jinak pevného povrchu nečistot. Při dopadu pelet pak vzhledem k jejich velmi nízké teplotě dochází ke zmrznutí nečistot, čímž tyto nečistoty nejenom zmenšují svůj objem, ale zároveň nastává i jejich zkřehnutí. Díky těmto reakcím se nečistoty oddělují od povrchu a odpadají. Tato technologie je tedy ekologickou alternativou čištění, protože se při ní nepoužívají žádná činidla, která by byla nebezpečná životnímu prostředí. Předností je pak také to, že systém je velmi kompaktní a mnohostranný, což znamená, že jej lze velmi dobře použít i v prostorách, kde je umístěno čištěné zařízení. Praktičtější (z důvodů popsaných dále) je však metoda, při níž je zařízení dopraveno do specializované haly. Pokud se provádí povrchové čištění, není nutné dané zařízení rozebírat, což pochopitelně také významně zkracuje dobu potřebnou na celý postup. Nesmíme zapomínat ani na to, že technologie tryskání peletami CO2 je neabrazivní metodou, narozdíl od již výše zmíněného tryskání pískem či jinými materiály, jako jsou například ocelové piliny či soda bicarbona. Za zmínku pak jistě stojí také to, že tuto metodu je díky používanému materiálu možné aplikovat i v takových případech, kde z nejrůznějších důvodů nelze použít vodu nebo písek či jiné čistící prostředky.

Cryonomic CAB 52

     Jedná se o kompaktní tryskací stroj s možností regulace nejenom tlaku vzduchu, ale také množství přimíchávaných pelet. Základem stroje je řídící jednotka s násypkou pro dávkování pelet, z níž jsou podle uživatelem definovaného množství tyto pelety přimíchávány do proudu stlačeného vzduchu. Ten je pak hadicí transportován do tryskací pistole různých velikostí a tvarů podle potřeby příslušného tryskacího postupu.

Definice vstupních požadavků

     Práce se zařízením Cryonomic je velmi jednoduchá, i když je nutné podotknout, že vyžaduje přesnou úpravu vstupů. Zejména je třeba zajistit přívod stlačeného vzduchu, a to při tlaku od 2 do 16 barů. Navíc musí být tento vzduch speciálně upraven. Proto je nutné před jeho přívodem do zařízení Cryonomic zajistit odloučení všech nečistot a rovněž vlhkosti. K tomuto účelu se využívá odlučovač a sušicí systém, jež zajišťují ideální zpracování vzduchu. V opačném případě by docházelo k znehodnocení pelet CO2 ve slučovacím zařízení a tím pádem i k nedostatečnému čištění povrchu při tryskání. 

Práce s peletami

     Výslednou kvalitu tryskání výrazně ovlivňuje také kvalita pelet. Ty jsou dodávány ve speciálních termoboxech, udržujících konstantní teplotu. I přesto však dochází postupem času k jejich znehodnocování. Nejlepších výsledků je tak možné dosahovat s čerstvými peletami, kdy je od výrobce přesně definován jejich tvar. Po přibližně 48 hodinách se jejich vlastnosti postupně začínají horšit, po týdnu jsou pro tryskání prakticky nepoužitelné. Pro maximální využití vysoké kvality je tudíž nutné práce s tryskacím zařízením sdružovat tak, aby byly prováděny nejlépe ihned po dodání nových pelet. 

Využítí čištění suchým ledem v praxi

     Výhodou řešení Cryonomic je především to, že lze definovat nejenom tlak vzduchu, ale také množství pelet. To se reguluje buď na panelu zařízení, nebo použitím jiného druhu trysky s odlišným průměrem ústí. Ovlivňování množství pelet je důležité pro různé materiály a rozdílné úrovně znečištění. Zatímco silně znečištěné části je nutné čistit s větším množstvím pelet při současném vyšším tlaku, méně znečištěné části se dají vyčistit tlakem vzduchu s menším podílem pelet. Toho se využívá také například při čištění rozvaděčů a desek s tištěnými spoji. Za zmínku také jistě stojí, že podle informací výrobce lze rozvaděče čistit, i když jsou v provozu, v praxi společnosti Grafosale service Český Těšín, se však tento postup nepraktikuje. Větší množství pelet je nutné použít také v případě, kdy je čištěna lepidlová vana stroje pro zpracování vazby V2. Zde je navíc čištění o to složitější, že je velmi náročné narušit krustu starého lepidla, která se na povrchu vany vytváří, a to zejména pokud jde o lepidla umělá. V takovém případě je vhodné nejprve manuálně narušit tuto vrstvu a teprve poté nasadit technologii tryskání suchým ledem. Specifické je také čištění materiálů s velkým nánosem olejů. Je třeba také mít na paměti, že povrch materiálu je po tryskání velmi suchý, a tak části, které to vyžadují, je nutné po očištění znovu řádně namazat. Tryskáním se rovněž odstraňují dlouholeté nánosy nečistot, jež mohou mít významný vliv na chod stroje. Velmi dobrých výsledků čištění lze dosahovat například při odstraňování nečistot ve vykladači, způsobených reakcí práškovacích pudrů. Mezi přednosti tryskacího systému pak patří také to, že v mnoha případech není nutné stroj rozebírat na jednotlivé součástky a teprve ty pak očistit, což pochopitelně může významně urychlit celou repasi stroje. Pomocí tryskání peletami CO2 je totiž možné najednou provádět očištění například jak kovových částí, tak i přívodníchhadic bez rizika jejich poškození. Při použití optimálního tlaku tryskání se přitom odstraňují pouze nečistoty, ale lakovaný povrch stroje zůstává zachován. Takto vyčištěný stroj tak získává své původní barvy bez nutnosti dalšího nástřiku, jenž by pochopitelně celou takovouto opravu dále prodražoval. 

Závěr

     Tryskání suchým ledem je velmi moderním řešením v oblasti čištění tiskových strojů, kartonážních a knihařských zařízení v rámci metody Clean it and check it. Dá se však velmi dobře aplikovat i na zařízení, která vyžadují pouze generální opravu či potřebují důkladné očištění. Díky mobilitě systému lze stejně dobře provádět tryskání malých zařízení i velkých kotoučových tiskových strojů. Využívání technologie čištění suchým ledem je velmi vhodné nejen pro papírenský a polygrafický průmysl, ale také pro automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, strojírenství. Technologii čištění suchým ledem lze využívat všude tam, kde jsou kladeny požadavky na ekologické čištění.
 


© 2008 - 2024 Vytvořil: Martin Meloun Grafická úprava: Active Design

Užitečné odkazy: Grafopartner.cz | Grafosale.cz